لیست قیمت فروش تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم
تاريخ : هفتم دی 1399 ساعت 18:28   کد : 100

 

شرح کالا شکل کالا استاندارد سایز(میلیمتر) واحد حدود قیمت واحد (ریال) وزن شاخه (کیلوگرم)
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 2 x 2000 شاخه   0.028
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 4 x 3000 شاخه   0.17
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 6 x 3000 شاخه   0.38
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 8 x 3000 کیلوگرم   0.68
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 10 x 3000 کیلوگرم   1.06
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 12 x 3000 کیلوگرم   1.53
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 13 x 3000 کیلوگرم   1.8
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 14 x 3000 کیلوگرم   2.08
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 16 x 3000 کیلوگرم   2.72
چهار پهلو تیتانیوم گرید 1 چهار پهلو ASTM B348 10 x 10 x 3000     1.35
توری تیتانیومی گرید 1 توری ASTM B265 0.5 x 1250 x 2000     -
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 1 x 1000 شاخه   0.004
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 1.5 x 2000 شاخه   0.016
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 3 x 3000 شاخه   0.010
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 6 x 3000 کیلوگرم   0.383
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 12 x 3000 کیلوگرم   1.53
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 16 x 3000 کیلوگرم   2.72
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 20 x 3000 کیلوگرم   4.25
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 35 x 3000 کیلوگرم   13.02
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 40 x 3000 کیلوگرم   17.01
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 45 x 3000 کیلوگرم   21.53
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 50 x 3000 کیلوگرم   26.58
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 60 x 3000 کیلوگرم   38.28
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 70 x 3000 کیلوگرم   52.10
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 80 x 3000 کیلوگرم   68.05
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 100 x 3000 کیلوگرم   106.33
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 120 x 1000 کیلوگرم   51.04
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 140 x 1000 کیلوگرم   69.47
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 160 x 1000 کیلوگرم   90.74
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 180 x 1000 کیلوگرم   114.84
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 200 x 1000 کیلوگرم   141.77
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 0.5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   4.51
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 0.7 x 1000 x 2000 کیلوگرم   6.32
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 1 x 1000 x 2000 کیلوگرم   9.02
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 2 x 1000 x 2000 کیلوگرم   18.05
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 3 x 1000 x 2000 کیلوگرم   27.08
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 4 x 1000 x 2000 کیلوگرم   36.1
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   45.13
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 6 x 1000 x 2000 کیلوگرم   54.15
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 8 x 1000 x 2000 کیلوگرم   72.2
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 10 x 1000 x 2000 کیلوگرم   90.25
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 12 x 1000 x 2000     108.3
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 15 x 1000 x 2000 کیلوگرم   135.38
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 20 x 1000 x 2000 کیلوگرم   180.5
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 35 x 1000 x 2000 کیلوگرم   315.9
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 40 x 1000 x 2000 کیلوگرم   361
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 6 x 3000 کیلوگرم   0.38
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 8 x 3000 کیلوگرم   0.68
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 10 x 3000 کیلوگرم   1.06
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 12 x 3000 کیلوگرم   1.53
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 16 x 3000 کیلوگرم   2.72
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 20 x 3000 کیلوگرم   4.25
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 25 x 3000 کیلوگرم   6.65
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 30 x 3000 کیلوگرم   9.57
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 40 x 3000 کیلوگرم   17.01
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 45 x 3000 کیلوگرم   21.53
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 50 x 3000 کیلوگرم   26.58
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 60 x 3000 کیلوگرم   38.28
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 70 x 2000 کیلوگرم   34.73
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 80 x 2000 کیلوگرم   45.37
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 90 x 2000 کیلوگرم   57.42
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 100 x 2000 کیلوگرم   70.89
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 1 x 1000 x 2000 کیلوگرم   9.02
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 1.5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   13.54
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 2 x 1000 x 2000 کیلوگرم   18.05
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 3 x 1000 x 2000 کیلوگرم   27.06
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 4 x 1000 x 2000 کیلوگرم   36.1
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   45.13
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 6 x 1000 x 2000 کیلوگرم   54.15
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 8 x 1000 x 2000 کیلوگرم   72.2
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 10 x 1000 x 2000 کیلوگرم   90.25
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 12 x 1000 x 2000 کیلوگرم   108.3
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 20 x 1000 x 1000 کیلوگرم   90.25
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 35 x 1000 x 1000 کیلوگرم   157.95
میلگرد تیتانیوم گرید 6 میلگرد ASTM B265 33 x 400 کیلوگرم   1.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برای خرید آنلاین و فوری تیتانیوم از انجمن تیتانیوم میتوانید از سایت گروه متالیوم اقدام فرمائید
www.metaliom.com

بدلیل نوسانات ارز برای کسب اطلاع ازقیمت روز با شماره های زیر تماس بگیریدو درخواست پیش فاکتور نمائید
شماره تلفن های : 22095830، 22360836 ، 22360942 - فکس 2209510
دفتر گروه متالیوم : 22361053
 شماره های همراه :
آقای علی شیرودی 09123777759  -  آقای امیرشیرودی 09127223413  -  خانم شیروانی 09124889645 


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد